ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

„Доза Регулат за мен ме прави здрав всеки ден!“

Лицата, желаещи да участват в Играта, трябва да се запознаят с условията й, изложени по-долу и наричани „Официални Правила

 1. Организатор на Играта и официални правила.

Национална кампания – „Доза Регулат за мен ме прави здрав всеки ден!“, наричана по-долу „Играта“, се организира от Ведра Интернешънъл АД, ЕИК 102719440 с адрес на управление бул. Джеймс Баучер 71, ет 1, наричан по-долу „Организатор“.

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу

Официални правила на Играта. С включването в настоящата Игра се приема от Организатора, че участникът е запознат с настоящите Официални правила и се е съгласил да ги спазва. Официалните правила са достъпни за целия период на Играта на сайта на следната страница– https://regulat.bg/promo/

Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта: https://regulat.bg/promo/

 1. Територия на провеждане на Играта

Играта се провежда в аптеките, намиращи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

Всички детайли по провеждането на Играта и раздаване на наградите на печелившите участници са достъпни на сайта: https://regulat.bg/promo/

 1. Продължителност на Играта

Играта стартира на 10.08.2022 г. и се провежда до 10.10.2022 г. включително.

 1. Начин за провеждане на Играта

Играта е отворена за участие на всички физически лица навършили 18-годишна възраст, с

местоживеене територията на Република България, с изключение на служителите Ведра Интернешънъл АД, както и членове на семействата им.

Всеки потребител, закупил продукти Регулатпро може да регистрира своята касова бележка в сайта  https://regulat.bg/promo/ . Преди регистрацията на касовата бележка всеки участник следва да се съгласи с настоящите правила.

4.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи продукти с търговска марка Регулатпро от търговски обект, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2: Да влезе на интернет страницата на Играта – https://regulat.bg/promo/; да се

регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:

 • телефонен номер;
 • email;
 • номер на касовия бон

– ВАЖНО! – Може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта! Един

касов бон дава право само на една регистрация /участие/. Касовият бон (съответно

неговото дигитално копие), следва да се пази до получаване на наградата, като на

него трябва да са изписани участващите продукти Регулатпро. Касовият бон трябва да е

издаден от търговски обект на територията на Република България;

 • потвърждение (чрез чек-бокс), че приема настоящите Официални правила на Играта,

съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години и е дееспособен, както и

потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3

цифри, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани на https://regulat.bg/promo/

Включвайки се в Играта и съгласявайки се с настоящите Официални правила, участниците

автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имейл и

телефон) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите.

4.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият мобилен телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ мобилен телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

4.3. Регистрираните касови бонове, съответно дигиталните касови бонове, подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Официални правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

4.4. Един участник може да направи максимум 2 регистрации с два различни касови бона в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

 1. Описание на наградите и теглене на печелившите

5.1. Награди в Играта:

На 15.10.2022 година ще бъдат изтеглени чрез томбола следните награди в играта:

 • 1бр. Електрическа тротинетка
 • 1бр. Смарт часовник
 • 1бр. Колело
 • 10бр. Регулатпро® Био 350ml
 • 10бр. Регулациус 350ml

5.2. Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т. 5.1 подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни, ЕГН и три имена, за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда и тя остава в полза на Организатора.

5.3. Теглене на печелившите:

5.3.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Освен това, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта, независимо колко отделни регистрации за участие е направил.

5.3.2. Един касов бон, без значение на каква стойност са закупените продукти Регулатпро, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден. Освен това, не се допуска дублиране на регистрации с хартиен и с дигитален касов бон с едни и същ номер и дата на издаване.

Всеки печеливш участник може да спечели само по една награда.

5.3.3. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ:

Наградите ще бъдат теглени на 15.10.2022 на случаен лотариен принцип чрез специален софтуер, както следва:

 • 1бр. Електрическа тротинетка
 • 1бр. Смарт часовник
 • 1бр. Колело
 • 10бр. Регулатпро® Био 350ml
 • 10бр. Регулациус 350ml

Печелившите лица ще бъдат обявени на официалната страницата на активацията: https://regulat.bg/promo/

5.3.4. Печелившите участници ще бъдат известени чрез обаждане или sms на мобилния телефонен номер, предоставен от тях при регистрацията за участие или e-mail съобщение. В sms или e-mail съобщението ще се съдържа контакт на Организатора, на който печелившите участници, в срок до 5 работни дни от получаването на известието, ще трябва да посочат: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

5.3.5. Освен печелившите участници при теглене ще бъдат изтегляни и 5 резерви. В случай, че

спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т.5.3.4. в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за

получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да предаде на куриера печелившия касов бон или да му представи дигиталния касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта ще бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, който ще бъде изтеглен по реда на т. 5.3.3. и чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Официални правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок до 5 работни дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 5.3.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка.

5.3.6. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: обявяването на печелившите се извършва до 72 часа от

тегленето по реда на т. 5.3.3 по-горе. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: https://regulat.bg/promo/ Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност (пример :+359887 123***).

 1. Процедура за предаване и получаване на наградите

6.1. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш

участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т.5.3.4 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

6.2. При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг

документ за самоличност. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа лице. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата и подписване на приемо-предавателен протокол за получаване на наградата.

 1. Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди.

 1. Прекратяване на Играта

Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни от или противоречащи на зададените в Официалните правила.

 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в

съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

Организаторът на играта и неговият подизпълнител си запазват правото в случай на злоупотреби да дисквалифицират съответния участник или участници, да свалят от игра неговите/нейните участия и да го/я лишат от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.

 

Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за

неотговарящо на темата на Играта, в т.ч. клеветническо, оскърбително, нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления или закононарушения.

 

 1. Съдебни спорове:

Всички спорове между Организатора и участници в Играта се решават чрез преговори, като при

невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

 

 1. Публичност и лични данни

 

10.1. С настоящите Официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни https://regulat.bg/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/ с настоящото Организаторът информира участниците в Играта относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Организатора и куриерска фирма „Еконт Експрес“ ООД във връзка с провеждането на Играта и предоставяне на наградите. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани само за целите на Играта и в съответствие с Политиката за защита на личните данни на Ведра Интернешънъл АД и всички законови изисквания.

 

10.2. За целите на участие в Играта и получаването на награда от Играта, Организаторът събира и обработва следните данни от печелившите участници: три имена, адрес и телефонен номер, а за целите на данъчното облагане три имена и ЕГН.__

Организаторът събира и обработва личните данни въз основа на това, че участникът се е запознал с настоящите Официални правила и лично и доброволно е предоставил данните си с е цел получаване на награда. С включването в Играта всеки участник се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, както и запознат с Политиката за защита на личните данни на Ведра Интернешънъл АД.

 

10.3. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни на

участниците ще бъдат заличени от базите данни на Организатора на играта.

 

10.4. Организаторът обработва личните данни на участниците в Играта за целите на:

 • последващата идентификация за предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;
 • данъчно облагане.

 

10.5. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в Играта

самостоятелно и чрез възлагане на куриерска фирма Еконт Експрес ООД, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

 

 1. Политиката за защита на личните данни на Ведра Интернешънъл АД е достъпна на адрес: https://regulat.bg/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/

Съгласието с настоящите Официални правила съставлява съгласие и с Политиката за защита на личните данни на Ведра Интернешънъл АД.